Köpvillkor

Allmänt
För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen
(se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta
bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något
annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är
dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före
lagen.

När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din
beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår
verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi
skyddar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen, och du har rätt att få
ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

Skulle
något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU
rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan
det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.
Beställning
Du kan endast beställa via vår webbutik.
Alla andra former för beställning måste avtalas med oss i förväg. Om du är under
18 år måste du ha målsmans, dvs. förälders, tillstånd. Sådant tillstånd kan ges
genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post.
Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk eller
annan skada kommer vi att kräva skadestånd.Mervärdeskatt

Alla priser är inklusive moms.

Leveranssätt

Frakt: Fraktfritt! Normalt tillkommer inga ytterligare avgifter.


Leveranstid: Inom 2 dagar har vi skickat försändelsen från oss. Vi måste
dock reservera oss för att varan kan vara tillfälligt slutsåld eller att vi inte
får in den på lager på nytt. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar
vara från din order med prisavdrag för densamma. Önskar du beställa annan,
likvärd vara, är detta att betrakta som en ny order. Om du önskar avbeställa en
vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till
dess att varan effektuerats (se nedan under ”Avbeställning”). Delleveranser sker
endast på din begäran dock fraktfritt.

Leveranssätt: Postpaket. Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du
angett vid beställningstillfället, är korrekt. Leverans sker endast inom
Sverige, såvida inte annat avtalats i förväg.Oavhämtad
försändelse

Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på
utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot
paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället,
skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig en skälig
summa för frakt- och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad,
lämnas kravet till inkasso.Ändring av beställning
Du
kan göra ändringar i din beställning fram till dess att beställningen har
effektuerats. Med effektuering menas att faktura eller frakthandling har
skapats. Om ändringen godkänns, och varan finns i lager, kommer eventuella
prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten.
Det är inte möjligt att ändra en beställning när ordern har effektuerats.
Självfallet kan order, som redan levererats ut från vårt system, därför inte
ändras. Privatpersoner har dock ångerrätt enligt vad som sägs under rubriken
”Ångerrätt”.Avbeställning
En avbeställning är inte
giltig förrän du mottagit bekräftelse härom från oss. Du kan avbeställa din
order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats,
dvs faktura eller frakthandling har skapats. Efter denna tidpunkt är du skyldig
att ta emot leveransen. Avbeställning av icke lagerförd vara som beställts eller
tillverkats speciellt för dig, är inte möjlig, efter det att vi beställt eller
påbörjat tillverkningen av varan/tjänsten.Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp
inom 14 dagar. Du har inte rätt att ångra dig om tjänsten påbörjas under
ångerfristen med ditt samtycke, om varan på grund av sin beskaffenhet inte kan
återlämnas, om förseglingen brutits eller du har registrerat licensen. Om du
ångrar köpet måste varan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten
börjar löpa den dag vi bekräftade din beställning av en tjänst hos oss
respektive den dag du fått varan eller en väsentlig del av den.

Om du
vill utnyttja din ångerrätt ska du skicka ett skriftlig meddelande till oss,
lämpligen via e-post, med angivande av bankkonto eller plus-/bankgironummer. Vi
tar därefter ställning till, om du uppfyller de förutsättningar som krävs för
att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att mottaga ett svar med
e-post från oss, i givet fall med information om hur du ska skicka tillbaka
varan. Observera att du måste följa våra rekommendationer vad gäller emballage
etc. Observera också att det enligt lag är du som ska betala fraktkostnaderna.


Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman att
återbetalas till dig inom 10 dagar räknat från dagen då vi mottagit
återförsändelsen, förutsatt att du inte använt varan och den returneras i
oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering.
Reklamationer och återköp i vissa fall
Om du som är
privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du
reklamera varan inom 3 år från du tog emot varan och senast inom 2 månader från
att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet.

Reklamationer ska
återsändas, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet. Om vi inte kan
skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad
du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan, men vi återbetalar
inte eventuella frakten.Information och bilder
Vi
reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och
specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment.
Om det förekommer bilder i vår webbutik, ska de inte ses som exakta avbildningar
av en viss vara.Force Majeure
Båda parter ska vara
befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller
väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över
eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra
befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda,
krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän
varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form
av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som
har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra
omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar
parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög
kostnad.Tvist
Om du är privatperson, har vi som
policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår